INFO

De Portugese kunstenaar Jorge Charrua creëerde dit portret in Assen. De kunstenaar vindt in zijn werk harmonie tussen hedendaagse thema’s en historische schilderijen.

Over deze muurschildering zegt Jorge: “In de hedendaagse wereld hebben we vaak het idee dat het bereiken van succes vereist dat we voortdurend snel handelen. Het is echter van cruciaal belang om te erkennen dat de reis van het leven meer gaat over het vinden van ons eigen tempo dan over het haasten. Het is alsof we het ritme ontdekken dat het beste bij ons past terwijl we de metaforische trap van onze doelen beklimmen. Elke stap die we zetten verdient onze aandacht en waardering.

Deze natuurlijke, ongedwongen beweging heeft de kracht om ons naar onverwachte bestemmingen te sturen – plaatsen die in eerste instantie misschien niet relevant leken, maar het potentieel hebben om ons te verfijnen en het evenwicht te herstellen. Dit zijn ruimtes waar de chaotische commotie vervaagt en wordt vervangen door een langzamere, sierlijkere cadans die doet denken aan de stroom van de natuur.

De onderliggende boodschap hier is om iedereen te inspireren zijn eigen tempo te bepalen. Elke beweging, hoe klein ook, doet ertoe. Zolang er beweging is, is er leven. Dit perspectief moedigt ons aan om te begrijpen dat vooruitgang niet alleen gaat over het racen naar een eindpunt, maar over het genieten van de reis zelf. Het moedigt ons aan om waarde te zien in de kleine stapjes en spoort ons aan om onze unieke cadans te vinden in de symfonie van het leven.”

 

———————————

EN: Portuguese artist Jorge Charrua creates characteristic murals often featuring nostalgia-imbued portraits. The artist finds harmony between contemporary themes and historical paintings which he brings together in urban sceneries.
About this mural Jorge says: “In the contemporary world, we often absorb the notion that achieving success requires us to constantly move quickly. However, it’s crucial to recognize that the journey of life is more about finding our own pace rather than rushing headlong. It’s like discovering the rhythm that suits us best as we ascend the metaphorical staircase of our goals. Each step we take deserves our attention and appreciation.
This natural, unforced movement has the power to steer us towards unexpected destinations – places that might not have initially seemed relevant but hold the potential to refine us and restore equilibrium. These are spaces where the chaotic commotion fades, replaced by a slower, more graceful cadence reminiscent of nature’s flow.The underlying message here is to inspire everyone to set their own pace. Every movement, no matter how small, matters. As long as there’s motion, there’s life. This perspective encourages us to understand that progress isn’t just about racing towards an endpoint, but about relishing the journey itself. It encourages us to see value in the little steps and urges us to find our unique cadence in the symphony of life.

LOCATION

MEDIA

LOCATION

MORE WALLS